Products
         สินค้าของเรา

 

  Recycle Plastic :

          ด้วยความตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน การลดจำนวนขยะพลาสติกด้วยการนำกลับมาใช้ใหม่เป็นอีกหนึ่งวิธีทางที่เราจะช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมได้

         "บริษัท จี.เอช.พี อินดัสเตรียล จำกัด"
จึงได้ถูกก่อตั้งขึ้นด้วยความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมขยะพลาสติกทั้งจากภาคอุตสาหกรรมและภาคครัวเรือน
นำมาคัดแยก และหลอมเป็นเม็ดพลาสติกรีไซเคิล เพื่อป้อนเข้าสู่โรงงานอุตสาหกรรมต่อไป และพลาสติก
รีไซเคิลของเรามาจากกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ เริ่มตั้งแต่การคัดแยกเชื้อด้วยพนักงานที่มีทักษะ
เพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะไม่มีสิ่งปนเปื้อนในเนื้อพลาสติก การเก็บสต็อกเชื้อจำนวนมาก เพื่อให้มั่นใจได้ว่ามีสินค้าเพียงพอกับความต้องการในทุกช่วงเวลา

 
 
   
 
COPYRIGHT 2009 @ Sriwara Co., Ltd.
166 M.2 Suksawad Road, Prasamutjadee, Samutprakarn 10290