Poe Packaging ตะเกียบ (4000ชิ้น/ลัง)


ตะเกียบ ขนาด 22 cm


ขั้นต่ำ 1 ลัง 1,090.00 บาท

ราคาต่อหน่วย 1,090.00 บาท


ขั้นต่ำ 11 ลัง 1,040.00 บาท

ราคาต่อหน่วย 1,040.00 บาท


ขั้นต่ำ 101 ลัง 990.00 บาท

ราคาต่อหน่วย 990.00 บาท