MARTOR กล่องสำหรับทิ้งใบมีดที่ใช้แล้ว #981008


กล่องสำหรับทิ้งใบมีดที่ใช้แล้ว เพื่อความปลอดภัยในการจัดเก็บขยะมีคม ป้องกันการเปิดฝากกล่องด้วยระบบล็อคเมื่อกล่องเต็ม เพื่อให้แน่ใจว่า จะไม่มีใครมาเปิดนำใบมีดออกมา ซึ่งอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้


ขั้นต่ำ 5 ชิ้น 750.00 บาท

ราคาต่อหน่วย 750.00 บาท


ขั้นต่ำ 10 ชิ้น 650.00 บาท

ราคาต่อหน่วย 650.00 บาท