KDS เทปเหล็กมือถือ เทคล่อน 50 ม.


1.เทปกว้าง 13 ม.ม.
2.เทปเหล็กคุณภาพสูง มาตราฐานญี่ปุ่น มาตราแม่นยำ คมชัด ทนทาน
3.ผ่านการตรวจรับรอง จากกองชั่ง ตวง วัด


ขั้นต่ำ 1 ชิ้น 2,000.00 บาท

ราคาต่อหน่วย 2,000.00 บาท


ขั้นต่ำ 3 ชิ้น 1,935.00 บาท

ราคาต่อหน่วย 1,935.00 บาท


ขั้นต่ำ 10 ชิ้น 1,870.00 บาท

ราคาต่อหน่วย 1,870.00 บาท