KDS เทปเหล็กมือถือ ยูนิลอง 50 ม.


1.เทปกว้าง 13 ม.ม.
2.เทปเหล็กคุณภาพสูง มาตราฐานญี่ปุ่น มาตราแม่นยำ คมชัด ทนทาน
3.ผ่านการตรวจรับรอง จากกองชั่ง ตวง วัด


ขั้นต่ำ 1 ชิ้น 1,710.00 บาท

ราคาต่อหน่วย 1,710.00 บาท


ขั้นต่ำ 3 ชิ้น 1,670.00 บาท

ราคาต่อหน่วย 1,670.00 บาท


ขั้นต่ำ 10 ชิ้น 1,615.00 บาท

ราคาต่อหน่วย 1,615.00 บาท